foto website E

Dagbehandeling Jonge Kind

Voor jonge kinderen met een bijzondere hulpvraag is er de DJK-groep. Een stukje van De Schutse in de school. Zo kunnen deze kinderen wennen aan het onderwijs. En samen zoeken we naar de best passende vorm.

Dagbehandeling Jonge Kind

Voor jonge kinderen met een bijzondere hulpvraag is er de DJK-groep. Een stukje van De Schutse in de school. Zo kunnen deze kinderen wennen aan het onderwijs. En samen zoeken we naar de best passende vorm.

"Samen zoeken naar de best passende vorm van onderwijs"

filmpje


DSC09701.JPG

Voor welke leerlingen?

In de DJK-groep oefenen kinderen tussen de 3 en 6 jaar schoolse vaardigheiden. Voor deze kinderen is het nog niet duidelijk welke vorm van onderwijs het beste voor hen is. Samen met de ouders, de leiding van het groepje en een orthopedagoog wordt gezocht naar het best passende onderwijs.

foto website E

Hoe ziet het onderwijs eruit?

Op de Dagbehandeling Jonge Kind (DJK) wordt gedurende een periode van maximaal een jaar dagbehandeling geboden aan kinderen van 3 tot 7 jaar. Na de behandelperiode wordt advies gegeven voor een passend vervolgtraject.Op de DJK vindt onderzoek en behandeling plaats van kinderen die in hun ontwikkeling (ernstig) risico lopen. Het kan gaan om kinderen met (al dan niet gediagnosticeerde) gedragsproblemen, emotionele problemen, een achterstand in de motoriek, in de spraak of algemene ontwikkeling.  De zorgbehoefte van deze kinderen maakt dat doorstroom naar het onderwijs voor hen niet vanzelfsprekend is. Binnen het DJK wordt gestreefd om de stap naar het onderwijs zo goed mogelijk voor te bereiden.

DJK8

Ik heb het hier goed naar mijn zin!

Ilse pijl-naar-links.png

           Verhaal van Ilse

                    Ik ben Ilse en ik ga ook naar school! Ik zit samen met nog 2 kinderen in een gezellig klein klasje. Ik heb het hier goed naar mijn zin! De juf doet leuke dingen met ons. Natuurlijk leren we ook! Maar het is heel fijn dat ons groepje zo klein is. Zo kan ik beter leren en kan de juf ook goed zien wat goed voor mij is! De juf praat ook vaak met mama en dan vertelt ze natuurlijk wat we allemaal leren en doen op school.

DJK3

We vinden het erg leuk om samen te spelen

Marnick pijl-naar-rechts.png

Verhaal van Marnick

Ik ben Marnick en ik zit bij Ilse in de klas. We vinden het erg leuk om samen te spelen. We zien buiten op het plein en in de zandbak ook andere kinderen waar we mee kunnen spelen. Maar dan is het toch weer fijn als we na het spelen in onze rustige klas komen waar de juf ons dingen leert. Over een poosje ga ik kijken in een andere klas met nog meer kinderen. Dan kan ik vast wennen. Daar heb ik ook wel zin in!

 

DJK3

We vinden het erg leuk om samen te spelen

Identiteit

De Schutse biedt dagbehandeling in een omgeving waarin Gods woord centraaltaat. De christelijke identiteit komt in brede zin terug: in levensstijl, in het uitdragen van opvattingen, in het overdragen van waarden en normen, in taal- en mediagebruik, in de keuze van activiteiten en kleding.


WEBsRGB_201911128_Rehoboth_Ochten_085.jpg

De behandeling op de DJK duurt maximaal een jaar en bestaat uit drie fasen: de oriëntatiefase, de behandelfase en de afrondingsfase. Tijdens de oriëntatiefase vinden gesprek-ken en observaties plaats op de DJK groep. De oriëntatiefase wordt afgesloten met een evaluatie. In de behandelfase wordt op de DJK gewerkt aan de behandeldoelen. Drie maanden voor het aflopen van de DJK-beschikkingstermijn vindt een uitge-breide evaluatie plaats. Dit moment is te-vens het begin van de afrondingsfase. De doelen worden geëvalueerd en er wordt een plan gemaakt voor doorstroom naar het onderwijs.

Foto 2 website (002)

Dagritme

Op de DJK wordt gewerkt aan de hand van een dagritme, voor de kinderen gevisualiseerd door middel van pictogrammen. Er zijn groepsmomenten en individu-ele momenten. Er wordt gewerkt met ontwikkelings-materiaal, creatief materiaal, materiaal ten behoeve van de taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling en de spelontwikkeling. Werkmomenten worden afgewisseld met vrije momenten, zoals buiten spelen.

De behandeling op de DJK wordt verzorgd door een multidisciplinair team. De teamleden werken, elk vanuit hun eigen vakgebied, samen aan de behandeling.

Pedagogisch begeleider

De pedagogisch medewerker staat het dichtst bij het kind en zijn ouders. Zij voert het ontwikkelingsperspectief/behandelplan uit op de DJK en biedt tevens de thuisbegeleiding.

Orthopedagoog

De orthopedagoog is verantwoordelijk voor de diagnostiek en behandeling van de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.

Logopedist

De logopedist is verantwoordelijk voor de diagnostiek en behandeling van de taal-/spraakontwikkeling van het kind en adviseert ten aanzien van het zo zelfstandig mogelijk leren eten en drinken.

Kinderfysiotherapeut

De kinderfysiotherapeut is verantwoordelijk voor de diagnostiek en behande-ling van de (senso-)motorische ontwik-keling van het kind. Indien nodig wordt samengewerkt met de ergotherapeut.

DJK2

Meer informatie

Wellicht bent u geïnteresseerd in deze vorm van onderwijs of heeft u mogelijk de vraag of dit passend is voor uw kind. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met De Schutse, tel. 0488-483322.