IMG_7024-2.jpg

Adviesraad (V)SO ZML-SO gedrag

Iedere school van Rehoboth Onderwijs en zorg heeft een eigen adviesraad.

Adviesraad (V)SO ZML-SO gedrag

Iedere school van Rehoboth Onderwijs en zorg heeft een eigen adviesraad.

MMK-2T8A0229-HR

 

 

 

 

Om ervoor te zorgen dat een school goed functioneert, worden dagelijks plannen gemaakt en beslissingen genomen. De verantwoordelijkheid voor het beleid op school ligt bij het bevoegd gezag, oftewel de Raad van Toezicht (RvT) en het College van Bestuur (CvB). Maar omdat het beleid de leerkrachten, de leerlingen en hun ouders direct of indirect aangaat is in de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) geregeld dat het CvB overlegt met een Medezeggenschapsraad (MR) voordat belangrijke beslissingen worden genomen.

Met ingang van 1 augustus 2009 is de WMS van toepassing. Ook onze school kent vanaf deze datum een MR, die we Adviesraad (AR) noemen, omdat de meerderheid van de ouders middels een peiling te kennen heeft gegeven akkoord te gaan met het omzetten van instemmingrecht in adviesrecht.

AR

Als AR bespreken we o.a. allerlei zaken op onderwijskundig gebied en personeelsbeleid. In het schema kunt u de functie en plaats van de AR in het besluitvormingsproces zien.

IMG_7668 (1).png

Elk jaar krijgt de AR ook gelegenheid om advies uit te brengen op financieel gebied. Financieel management is  immers van belang voor het bereiken van de doelstellingen van onze school.

Samen met de directie en het personeel proberen we  alle ondersteuning en zorg aan onze leerlingen te geven die ze nodig hebben. Het is ons doel om op een constructieve wijze samen te werken met het CvB en de RvT. Het is zeer waardevol om te merken dat we gezamenlijk dezelfde missie en visie hebben. We willen allemaal dat onze leerlingen goed voorbereid worden om zo zelfstandig mogelijk te functioneren in de maatschappij. Binnen onze school wordt iedereen respectvol benaderd. Daarbij willen wij allemaal, zowel binnen als buiten de school, Gods Woord als leidraad nemen.

IMG_7091.jpg