MMK-IMGL6715-HR

Gemeenschappelijke Adviesraad

Naast de drie Adviesraden van de verschillende scholen binnen Rehoboth Onderwijs en zorg is er ook nog een Gemeenschappelijke Adviesraad, afgekort: GAR.

Gemeenschappelijke Adviesraad

Naast de drie Adviesraden van de verschillende scholen binnen Rehoboth Onderwijs en zorg is er ook nog een Gemeenschappelijke Adviesraad, afgekort: GAR.

 

 

Elk jaar krijgt de GAR ook gelegenheid om advies uit te brengen op financieel gebied. Financieel management is immers van belang voor het bereiken van de doelstellingen van onze school.

Samen met de directie en het personeel proberen we alle ondersteuning en zorg aan onze leerlingen te geven die ze nodig hebben. Het is ons doel om op een constructieve wijze samen te werken met het CvB en de RvT. Het is zeer waardevol om te merken dat we gezamenlijk dezelfde missie en visie hebben. We willen allemaal dat onze leerlingen goed voorbereid worden om zo zelfstandig mogelijk te functioneren in de maatschappij. Binnen onze school wordt iedereen respectvol benaderd. Daarbij willen wij allemaal, zowel binnen als buiten de school, Gods Woord als leidraad nemen.


WEBsRGB_201911128_Rehoboth_Ochten_107

Evenals de Adviesraden krijgt ook de GAR de stukken aangeleverd van de school waarna de leden van de GAR die tijdens hun vergadering bespreken en van advies voorzien. Dit advies wordt weer teruggekoppeld naar de directie en het College van Bestuur. Zes keer per schooljaar vergadert de GAR en brengt ze advies uit. Twee keer per jaar vergadert de GAR met de Raad van Toezicht, waarvan een keer samen met de Adviesraden. Tijdens deze vergaderingen wordt vooral de samenwerking met het College van Bestuur en de directie besproken. Overigens zijn de vergaderingen van de GAR openbaar, u bent dus altijd vrij deze vergaderingen bij te wonen en met ons mee te denken.

De GAR is blij dat we op een goede en constructieve wijze met College van Bestuur en de directie samen kunnen werken en zo de belangen van de school, het personeel en de leerlingen mogen dienen.