IMG_1010.JPG

Logopedie (V)SO ZML

Hier vindt u meer informatie over logopedie bij (Voortgezet) Speciaal Onderwijs ZML. De logopedistes zijn in dienst van onze school.

Logopedie (V)SO ZML

Hier vindt u meer informatie over logopedie bij (Voortgezet) Speciaal Onderwijs ZML. De logopedistes zijn in dienst van onze school.

Logopedie

Individuele therapie

Van alle leerlingen die voor het eerst onze school bezoeken, worden de dossiers uitgebreid gelezen. Alle nieuwe leerlingen worden in de eerste maanden na hun komst op school gescreend door de logopediste. Omdat bij jonge kinderen (logopedisch gezien) het meeste behandelresultaat te behalen is, worden de jongste leerlingen het eerst ingepland. Dit betekent dat in principe alle leerlingen uit de instroomgroepen (A1 en B1) logopedie krijgen. De logopediste werkt tijdens de individuele behandelingen aan articulatie, taal en actief taalgebruik.

Per schooljaar wordt bekeken of de logopediebehandelingen voortgezet worden. Als de logopedische doelen behaald zijn of er na één schooljaar geen vooruitgang te zien is op de gestelde doelen, dan wordt de logopedische behandeling afgerond na telefonisch contact met ouders. Wanneer de logopedische behandeling wordt voortgezet, worden behandeldoelen opgesteld voor het nieuwe schooljaar.


MMK-2T8A0131-HR

Contact met ouders

Wanneer de individuele behandelingen zullen gaan starten, roepen de logopedistes alle ouders op 20 minuten langs te komen. Dan worden o.a. de doelen voor het komend schooljaar, eventueel huiswerk en vragen van ouders besproken. Halverwege het schooljaar worden de ouders nogmaals opgeroepen een behandeling van hun kind bij te wonen. Lukt het niet op (één van) deze momenten langs te komen, dan is er uitwijkmogelijkheid naar de contactavonden in oktober en maart. Daarnaast is altijd mail en telefonisch contact mogelijk. De logopediste schrijft na elke behandeling in de contactmap wat er tijdens de behandeling gedaan is. In deze map kunt u als ouders ook reageren. Aan het eind van elk schooljaar wordt een verslag opgesteld. In dit verslag wordt weergegeven wat er dat schooljaar is gedaan en wat de resultaten hiervan zijn. Dit verslag wordt meegeven naar huis en indien nodig (telefonisch) besproken met ouders.

Gebaren

Om op een laagdrempelige manier de leerkrachten meer en meer de ondersteunende gebaren te laten leren, nemen de logopedistes regelmatig gebarenvideo’s op. De leerkrachten leveren psalmen, liederen en liedjes aan die met ondersteunende gebaren opgenomen worden. Deze worden in de klassen veel gebruikt.

IMG_6832.jpg

Logopedisch onderhoud in de klas

Bij leerlingen die een jaar lang geen vooruitgang hebben laten zien bij logopedie en waarbij een grote kans is op terugval, verzorgt de logopedist logopedische oefeningen die in de klas worden uitgevoerd. De logopedist heeft hier een controlerende functie op.

Logopedie in de groep

De logopedist heeft een coachende rol t.o.v. de leerkracht, om leerlingen te begeleiden op het gebied van woordenschat, taal, en het inzetten van LACCS en Totale Communicatie.