MMK-IMGL6932-HR

Missie en visie

De missie en visie zijn het fundament van de school, de absolute basis voor ons handelen en de daarbij gehanteerde normen en waarden.

Missie en visie

De missie en visie zijn het fundament van de school, de absolute basis voor ons handelen en de daarbij gehanteerde normen en waarden.

Missie

De missie is het fundament van onze plannen, ons denken en ons handelen. Alles wat we doen meten we af en relateren we aan onze missie, die voor Rehoboth Onderwijs en zorg als volgt is geformuleerd:

Rehoboth Onderwijs en zorg biedt een passende leeromgeving voor kinderen uit onze reformatorische gezindte die extra ondersteuning en zorg nodig hebben om hun talenten optimaal te benutten. Hierbij houden we rekening met de behoeften van de leerlingen.

Daarbij is de Bijbel leidend en normerend, zoals verwoord in Matth. 22:37-39 ‘Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven’.


MMK-2T8A0363-HR

Visie

Op welke wijze is onze missie binnen de scholen terug te zien, m.a.w. wat is onze visie? Wij denken onze missie met de volgende uitgangspunten waar te kunnen maken:

  • Gods Woord is leidraad voor al ons handelen en al onze plannen. Wij baseren ons op Bijbelse kernwaarden;
  • er is veiligheid voor onze leerlingen én leerkrachten;
  • we verzorgen onderwijs afgestemd op de vragen van nu;
  • we leveren maatwerk: kinderen leren, leren werken en leren leven;
  • we zijn een lerende organisatie, lerend van en met elkaar;
  • we werken samen met anderen.