IMG_6826.jpg

Identiteit

De scholen gaan uit van de Stichting voor Speciaal Onderwijs en Voorgezet Speciaal Onderwijs op Gereformeerde Grondslag in de regio Veluwe. De Stichting heeft als grondslag de Heilige Schrift als het onfeilbaar Woord van God en de belijdenisgeschriften, namelijk de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.

Identiteit

De scholen gaan uit van de Stichting voor Speciaal Onderwijs en Voorgezet Speciaal Onderwijs op Gereformeerde Grondslag in de regio Veluwe. De Stichting heeft als grondslag de Heilige Schrift als het onfeilbaar Woord van God en de belijdenisgeschriften, namelijk de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.

Grondslag

De Bijbel is de bron en het fundament van onze levensbeschouwing, van opvoeding en onderwijs. Deze bron heeft Goddelijk gezag. In de Bijbel wordt op verschillende plaatsen gesproken over onderwijs. In Psalm 78:1-8 lezen we de opdracht om Gods grote daden bekend te maken aan het navolgende geslacht. In Efeze 6:1-9 wordt gesproken over opvoeden in de lering en vermaning des Heeren.  Dit betekent dat dit onderwijs uit Gods Woord is genomen en dat dit onderwijs kan leiden tot de vreze des Heeren. In Spreuken 22:6 wordt aan onderwijzenden de raad gegeven “de jongeling te leren naar de eis zijns wegs.” Dit betekent dat rekening moet worden gehouden met de leeftijd, het begrip en de omstandigheden van de leerling. De school staat voor het opvoeden en opleiden van leerlingen voor een positie als christen in deze maatschappij. De grondslag van de school is zichtbaar in de inrichting van het onderwijs.


Doelstelling

Doel van de stichting is het realiseren van christelijk onderwijs op Gereformeerde grondslag aan leerlingen die, in vergelijking met leerlingen van het regulier onderwijs, extra didactische en pedagogische zorg en ondersteuning nodig hebben. Onze onderwijsdoelen worden gekenmerkt door kennis en vaardigheden daarnaast zijn motivatie en het vormen van een persoonlijke attitude onmisbaar bij het leren, leren. Voor onze leerlingen willen wij een veilig klimaat scheppen waarbinnen we hen in hun ontwikkeling stimuleren.


Waar staan voor

Rehoboth Onderwijs en zorg wil door onderwijs en opvoeding dat de kinderen hun hoop op God leren stellen en Jezus Christus persoonlijk leren kennen als Zaligmaker. God leren kennen en liefhebben boven alles wordt in de Bijbel het eerste grote gebod genoemd. We zien het als een opdracht om leerlingen te wijzen op de noodzaak en de mogelijkheid van wedergeboorte, bekering en geloof.

Het tweede grote gebod is het liefhebben van onze naaste als onszelf. Wij willen de kinderen leiden, vormen en helpen om straks hun taak en opdracht in kerk, gezin en maatschappij op zich te nemen. De christelijke levensbeschouwing raakt alle vakken waarin de kinderen onderwijs krijgen. Onderwijs en opvoeding zijn een eenheid. Het opvoedend handelen komt vanuit het hart en is gericht op het hart. Vanuit liefde willen we zorgen voor een positief en veilig schoolklimaat.

De vorming en opvoeding vind plaats op school, maar heeft het perspectief op dienstbare toepassing in de maatschappij. We bereiden kinderen voor op vervolgonderwijs of een plaats in de maatschappij  waarin christelijk burgerschap herkenbaar is.

De nauwe samenwerking met de ouders vinden we erg belangrijk. Kinderen kunnen alleen groeien en  ontwikkelen in een vertrouwde en veilige omgeving. We bouwen voortdurend aan een klimaat waarin relatie, rust, structuur en voorspelbaarheid sleutelwoorden zijn. Leven gaat voor leren; samen werken en samen spelen heeft structureel de aandacht.


Kunstwerk 1

Betekenis van de Naam Rehoboth

 

 

De naam Rehoboth vinden we terug in Genesis 26:22: En hij (Izak) brak op van daar, en groef een anderen put, en zij twistten over dien niet; daarom noemde hij deszelfs naam Rehoboth, en zeide: Want nu heeft ons de HEERE ruimte gemaakt, en wij zijn gewassen in dit land.”

Izak ondervindt veel tegenwerking van de herders van Gerar: de putten die hij laat graven eisen zij op. Door Gods regerende en voorzienige hand is er uiteindelijk een put die zij niet opeisen. Izak noemt die put Rehoboth. Dat betekent ‘De Heere heeft ruimte gemaakt’.

De naam van onze school is een belijdenis dat de Heere een plaats geeft waar ruimte is om op te groeien. Het laat ook zien dat de Bijbel de bron is van waaruit we willen leven. Tegelijk is het een herinnering aan de tegenslagen bij de oprichting van de school. Met verwondering denken we terug aan wat ons gegeven is en bidden of Rehoboth een plaats mag zijn waar ruimte is voor de groei van Gods kerk.