Onderwijsvisie

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen ontwikkelen naar hun mogelijkheden. Om dit binnen een school voor speciaal basisonderwijs te bereiken, vragen zes begrippen de aandacht. We noemen dit de 6 R’s. De mogelijkheden van de 6 R’s kunnen per leeftijdsgroep verschillend zijn.

Rust:

In een rustige omgeving krijgen de leerlingen ruimte om te werken aan eigen ontwikkelpunten.

Regelmaat:

Regels bieden veiligheid en geven duidelijkheid. Het is belangrijk dat het routines worden. Zo kunnen leerlingen zich gewenst gedrag eigen maken en leren toepassen in andere situaties.

Ruimte:

Hierbij denken we aan de omgeving van de leerlingen. Het is belangrijk dat de ruimte in de klas en op het plein gestructureerd en afgestemd is op de doelgroep. In iedere klas is een afgeschermde werkplek. Het begrip ruimte beschouwen we niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk. De leerlingen hebben  ruimte nodig om te groeien. Daarom zal in samenspraak met de leerlingen nagedacht worden over hun eigen mogelijkheden, successen en ontwikkelpunten.

Reflectie:

Om te ontwikkelen is het erg belangrijk om te reflecteren op eigen werk en persoon. Dit geldt voor de leerkrachten en de leerlingen. Reflecterende vragen hierbij zijn: ‘Wat kun je goed en waarom? Welke punten zijn lastig en hoe komt dat?’ Het is prachtig dat er ruimte is om dit in de groep te bespreken. Verschillen kun je dan vieren door kwaliteiten bewust in te zetten.

Relatie:

Bij een succesvolle ontwikkeling is een goede relatie van wezenlijk belang. We besteden daarom veel aandacht aan het bouwen aan een goede relatie tussen leerlingen en leerkracht, maar ook tussen de leerlingen onderling. 

Respect: De leerkracht benadert elke leerling met respect voor de eigenheid van het kind. Samen met de leerling wordt gewerkt aan het zelfrespect. Hij besteedt ook aandacht aan de gewetensvorming en de godsdienstige opvoeding. Hij leert hen met respect omgaan met anderen en op een goede manier omgaan met gezagsverhoudingen. De leerling leert nadenken en zelf een besluit nemen op grond van argumenten. Hij leert  verantwoordelijkheid te dragen en betrokken te zijn. 

309