Onderwijsvisie

Onze missie sluit aan bij de gelijkenis van de talenten (Matth. 25 : 11– 30). Zij verplicht ons om de talenten van de leerlingen optimaal te benutten. Daarbij vraagt zij niet het onmogelijke, maar houdt rekening met de beperkingen van de leerlingen. We proberen het onderwijsaanbod passend te maken voor de behoeften van de kinderen.

De Rehobothschool wil bereiken dat iedere leerling via een ononderbroken leer- en ontwikkelingsproces, zoveel als mogelijk kennis en vaardigheden kan verwerven die het nodig heeft voor een plaats in de maatschappij. We gaan daarbij uit van de talenten die iedere leerling heeft. Belangrijk is het pedagogisch en didactisch klimaat. Een open en eerlijk schoolklimaat, waarbij de ander in zijn/haar eigen waarde wordt gelaten, wordt gerespecteerd en geaccepteerd.

Door de gehanteerde afspraken, de structuur, sfeer en duidelijkheid in de school, heerst er een klimaat waarin geborgenheid en veiligheid centraal staan. Binnen deze sfeer worden de leerlingen aangemoedigd om te reflecteren op hun gedrag en werk en de juiste keuzes te maken.

De cluster 4 afdeling werkt nauw samen met het SBO in de vorm van groepsdoorbrekend werken voor de hoofdvakken.

Ons onderwijs kenmerkt zich door: 'Speciaal waar nodig en regulier waar het kan.'

314