Schoolplan

Het schoolplan van de Rehobothschool voor SBO voor planperiode 2015-2019 heeft een tweeledig
doel. We:

  • leggen verantwoording af over de kwaliteit van ons onderwijs;
  • plannen het -met name onderwijskundig- beleid van onze school voor de komende vier jaar.

Ons schoolplan richt zich met name op de volgende aandachtsvelden, met als zwaartepunt het
aandachtsveld onderwijs:

  • identiteit;
  • onderwijs;
  • personeel;
  • communicatie;
  • huisvesting;
  • financiën;
  • kwaliteitszorg.

Er is een duidelijke link met andere beleidsdocumenten, zoals het strategisch beleidsplan,
personeelsbeleidsplan en financieel beleidsplan.

Lees ons Schoolplan

418