14. Cursus ADHD, ADD en ODD in de klas

14.      Cursus ADHD – ADD - ODD in de klas

 

Naam cursus

ADHD, ADD en ODD/CD in de klas

Soort scholing

Uitgebreide cursus van 4 bijeenkomsten

Tijdsinvestering  cursist

In totaal 20 uur; 4 bijeenkomsten van 2,5 uur en 10 uur voor voorbereiding en uitvoering / uitwerking van opdrachten.

Kosten

€ 450,00 per persoon

De prijs is inclusief de kosten van zaalhuur, maaltijd en catering.

Minimum aantal deelnemers

De cursus gaat alleen door als er zich minimaal 10 deelnemers hebben aangemeld. Bij meer dan 30 deelnemers wordt in overleg met de cursusdocent overwogen of het wenselijk en mogelijk is de groep te splitsen en een tweede cursusronde te beleggen.

Locatie

Rehobothschool, Schoutenstraat 113, 3771 CH Barneveld

Tel.: 0342 – 200 300

Data en Tijd Deo volente

Op vier avonden in de periode januari – mei 2019.

Precieze data worden z.s.m. bekend gemaakt.

Tijd: 19.00 – 21.30 uur.

Instelling

Docenten

Deze cursus wordt verzorgd door een orthopedagoog van De Onderwijsspecialisten

Uiterste datum van aanmelding

Maandag 31 december 2018. U krijgt maandag 7 januari 2019 bericht of de cursus wel/niet doorgaat.

 

Inleiding

 

De cursus ADHD en ODD / CD in de klas kenmerkt zich door te leren en door te doen. Er wordt hierbij een koppeling gemaakt tussen theoretische achtergronden en de praktijk.

Wat vraagt het van jou als begeleider wanneer je leerlingen met ADHD, ODD of CD in de klas hebt / begeleidt? Je leert welke competenties je nodig hebt om deze leerlingen te ondersteunen en je ontdekt de invloed van jouw handelen op het welbevinden van deze bijzondere leerlingen.

Inhoud / Beschrijving

In de cursus komt het volgende aan de orde:

 • AD(H)D en ODD/CD: theoretisch kader en de gevolgen ervan op het leren
 • executieve functies
 • signalering(smogelijkheden) als het gaat om AD(H)D en ODD/CD
 • het belang van contact met ouders
 • de onderwijsbehoeften van ADHD en ODD / CD
 • handelingsadviezen voor de begeleiders
 • klassenmanagement, interactie en didactiek
 • mogelijke begeleidingsvormen
 • aanpassingen op schoolniveau

Doelen

De deelnemer:

 • heeft inzicht in het gedrag, het denken, het voelen en het leren van kinderen met AD(H)D of ODD/CD;
 • heeft inzicht in de mogelijkheden en beperkingen die kinderen met ADHD of ODD/CD hebben bij het volgen van (regulier) onderwijs;
 • kan omgaan met de mogelijkheden en beperkingen van het kind op het gebied van sociaal, relationeel, emotioneel en cognitief functioneren;
 • kan omgaan met de problemen van deze kinderen op het gebied van werkhouding en taakgedrag;
 • kan de leeromgeving van deze kinderen structureren en het onderwijsleerproces begeleiden op school en in de klas;
 • reflecteert op zijn / haar eigen aanpak m.b.t. leerlingen met AD(H)D en ODD
 • wisselt ervaringen, suggesties en good practice met de andere cursisten uit.

Doelgroep

 • Leerkrachten (speciaal) basisonderwijs die op dit moment een kind met ADHD of  ODD/CD in de klas hebben of binnenkort in de klas krijgen.
 • Interne begeleiders van (speciale) basisscholen die kinderen  ADHD of ODD/CD  opvangen of binnenkort op gaan vangen.
 • Eventueel startende leerkrachten in het (voortgezet) speciaal onderwijs.
 • Iedereen die zich wil bekwamen in het omgaan met kinderen met AD(H)D en ODD/CD.

Werkwijze

 

Praktijkopdrachten

De praktijkopdrachten die tussen de bijeenkomsten uitgevoerd moeten worden, vormen een belangrijk onderdeel van de cursus. De praktijkopdracht wordt tijdens de bijeenkomst besproken en is het uitgangspunt om mee verder te gaan in de volgende bijeenkomst. De opdrachten vragen een wisselende tijdsinvestering (1 uur tot 3 uur per bijeenkomst) maar zullen vaak onderdeel zijn van de eigen praktijk (uitproberen nieuwe werkwijze binnen de eigen klas gericht op het onderwijs aan kinderen met ADHD en ODD/CD).

Literatuur

Facultatieve literatuur. Deze wordt tijdens de cursus opgegeven.

Accreditatie / Certificering

Bij voldoende deelname en uitvoering van de huiswerkopdrachten: een (instellings-gebonden) Bewijs van deelname met vermelding van de tijdsinvestering / studielast voor de cursist en de hoofdinhoud van de cursus.

Nota Bene

De cursus gaat alleen door bij een minimum aantal deelnemers van 10 personen.

Maximum aantal deelnemers: 30 personen.

437