13. Training 5-steps methode Omgaan met agressie

13.      Training 5-steps methode ‘Omgaan met agressie’

 

Naam cursus

Training 5-steps methode ‘Omgaan met agressie’

Doelgroep

Leerkrachten groep 1 tot en met 8, intern begeleiders, remedial teachers, zorgcoördinatoren

Soort scholing

Training

Tijdsinvestering  cursist

In totaal ongeveer 8 uur voor twee trainingsavonden en voor de uitvoering van enkele praktijkopdrachten.

Lerarenregister

Deze cursus is (nog niet) gevalideerd door het lerarenregister.

Kosten

De kosten zijn € 195,00 per persoon, als het minimum-aantal deelnemers gehaald wordt. De kosten zijn inclusief het werkmateriaal. In deze prijs zijn ook begrepen de kosten van zaalhuur en catering voor de avond.

Minimum aantal deelnemers

De cursus gaat alleen door als er zich minimaal 12 deelnemers hebben aangemeld. Maximaal aantal deelnemers: 24.

Locatie

Rehobothschool, Schoutenstraat 113, 3771 CH Barneveld

Tel.: 0342 – 200 300

Data en Tijd

Deo volente

Twee dinsdagavonden in het voorjaar van 2019. Voorlopige data: dinsdagavond 12 maart 2019 + dinsdagavond 2 april 2019. Definitieve data volgens zo spoedig mogelijk.

Tijd: 19.00 – 22.00 uur, inclusief pauze

Docent

Deze cursus wordt verzorgd door Joshua Steenbeek (sociatherapeut bij Karakter) of een andere trainer die bij Karakter werkzaam is en ervaren in de 5-steps-methodiek.

Uiterste datum van aanmelding

Maandag 31 december 2018. U krijgt maandag 7 januari 2019 bericht of de cursus wel/niet doorgaat.

 

Inleiding

N.v.t.

 

Inhoud / Beschrijving

In het onderwijs aan kinderen met psychiatrische / gedragsproblematiek komt geregeld agressie voor. De Karakter Academie biedt trainingen in het hanteren van agressie, en daarmee het voorkomen van de negatieve gevolgen voor de leerling en de leerkrachten.

De training is gericht op het vroegtijdig signaleren van agressie, op de-escalerend werken d.m.v. passende gesprektechnieken en op anders kijken naar gedrag. De methode is opgebouwd uit een combinatie van twee beproefde instrumenten: de vijfminutenmethode en de incidentvertragingsmethode.

De synergie tussen deze twee methodes is dat er stapsgewijs (5 steps) gewerkt wordt aan alternatieven voor dwang en drang toepassingen. Deze training is gericht op agressiepreventie voor zowel leerkrachten, intern begeleiders en schoolteams.

Binnen de training is aandacht voor casuïstiekinbreng, leren van elkaars werkervaringen en vergroten van het oplossend vermogen van teams (zelforganisatie, zelfsturend leren). Dit wordt gerealiseerd m.b.v. gesprektechnieken (zowel oplossings-, systeem- en competentiegericht). Je leert onderscheid te maken tussen verschillende vormen van agressie en je handelen hier op af te stemmen. Je leert agressie tijdig te signaleren en wordt bewust gemaakt van uw eigen rol/invloed bij het ontstaan van agressie.

Doelen

 • U kunt onderscheid maken tussen verschillende vormen van agressie en kunt uw handelen hier op afstemmen.
 • U kunt een relatie leggen tussen het belang van een veiligheidsbeleid in relatie tot preventief veilig werken.
 • U kent uw eigen grenzen (normen en waarden) in relatie tot agressie
 • U kunt agressie tijdig signaleren.
 • U bent bewust van uw eigen rol/invloed, bij het ontstaan van agressie.
 • U kunt handelen conform signaleringsplan en inschatten welke interventies er verder nodig zijn om de-escalerend te kunnen werken.
 • U kunt enkele gesprekstechnieken conform de 5 steps methodiek benoemen.
 • U kunt gesprekstechnieken hanteren die aansluiten bij de risicosituatie.

Werkwijze

Twee trainingsavonden in groepsverband van 3 uur waarbij

 • theorie overgedragen wordt
 • gewerkt wordt aan de hand van inzicht-gevende opdrachten en rollenspelen
 • waarbij voldoende ruimte is voor casuïstiek uit de eigen situatie en het uitwisselen van kennis, vaardigheden.

Literatuur / Werkmateriaal

Materiaal wordt tijdens de bijeenkomst uitgereikt.

Informatie over de docent

Joshua Steenbeek werkt inmiddels 11 jaar als sociotherapeut op verschillende behandelgroepen van Karakter, kinder- en jeugdpsychiatrie. Hij werkt daar met kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking en ernstige psychiatrische problemen. Daarnaast is hij werkzaam als beleidsadviseur en trainer voor de Karakter Academie waarbij hij onderwijs verzorgt op het gebied van agressie en psychopathologie. Naast zijn werkzaamheden voor Karakter is hij werkzaam als geregistreerd supervisor.

Accreditatie / Certificering

Bij voldoende deelname en uitvoering van de huiswerkopdrachten: een Bewijs van deelname met vermelding van de tijdsinvestering en de hoofdinhoud van de bijeenkomst.

Nota Bene

De workshop gaat alleen door bij een minimum aantal deelnemers van 12 personen.

Maximum aantal deelnemers: 24 personen.

444