Maatschappelijk werk

Verlopen de contacten tussen school en ouders moeizaam? Heeft u de indruk dat het kind thuis heel ander gedrag heeft dan op school of omgekeerd? Zijn er signalen dat er zorgen zijn in de thuissituatie die de leerprestaties van het kind belemmeren? Het schoolmaatschappelijk werk (smw) kan hierin een verbindende schakel vormen. De smw’er gaat zowel met ouders als met de school in gesprek, om niet lekker lopende communicatie te verbeteren, om hulpvragen duidelijk te krijgen en waar nodig mee te denken in het inzetten van extra begeleiding of ondersteuning. Het schoolmaatschappelijk werk verbindt school en thuis om de leersituatie voor het kind zo optimaal mogelijk te laten zijn!

Verschillende factoren kunnen het samenspel en de communicatie tussen school en ouders belemmeren.

De smw’er geeft, vanuit de eigen deskundigheid, consultatie, advies en begeleiding aan andere professionals (denk aan: ib’ers, logopediste, leerkrachten, enz.) op school. Vaak is dit gericht op de situatie van een individuele leerling. De smw’er werkt hierbij multidisciplinair, waardoor elkaars mogelijkheden en kennis optimaal kan worden benut.

Wanneer er sprake is van onenigheid of een vergaand verschil in mening of visie tussen school en ouders, kan de smw’er een bemiddelende rol vervullen.

Doelen en werkwijze

Voor samenwerking is het belangrijk dat er wederzijds respect, acceptatie en begrip is. Het (h)erkennen van de inzet en kennis van de ander is belangrijk in het creëren van een gezamenlijke probleemaanpak. Het smw kan de primair onderwijssituatie en de verwachtingen van school en ouders verhelderen. De smw’er kan zowel het gezin als school ondersteunen als de communicatie anders loopt dan gewenst. Het smw kan hierin een brugfunctie vervullen. Tijdige inschakeling van het smw, kan vaak erger voorkomen.

Het smw kan ook geraadpleegd worden door ouders die in de thuissituatie moeilijkheden met hun kind ervaren. Als onafhankelijke gesprekspartner kan de smw’er de situatie van het kind in zijn/haar leefomgeving en sociale context in kaart brengen. Het uitgangspunt in de informatie-uitwisseling tussen ouders en school is de vraag welke informatie de samenwerkende partijen minimaal moeten hebben om te kunnen samenwerken. Ouders moeten zich vrij (kunnen) voelen in de zaken die zij met de smw’er willen bespreken.

Ook kan de smw’er kortdurende, laagdrempelige hulpverlening geven aan ouders (en kinderen). Hierbij kan de smw’er ouders (en kinderen) die dat nodig hebben, snel helpen met advies, ondersteuning en lichte vormen van psychosociale begeleiding. In een aantal situaties geldt dat ouders, na een verduidelijking van hun hulpvraag en gerichte adviezen, zelf weer verder kunnen.

Een smw’er kan ouders ook ondersteunen in de toeleiding naar speciale en geïndiceerde zorg. Bij speciale zorg gaat het om het vrij toegankelijke aanbod vanuit lokale voorzieningen. Bij geïndiceerde zorg gaat het om alle vormen van hulp waarvoor een indicatie nodig is. Ook kan de smw’er ouders coachen en adviseren in de ‘papierwinkel’ die hierbij komt kijken. De smw’er heeft kennis van de sociale kaart en is op de hoogte van organisaties waarnaar doorverwezen kan worden.

De aanmelding bij het smw kan zowel vanuit school, als vanuit ouders (of het kind) komen. Na de aanmelding zal er een intake gedaan worden. Na het verduidelijken en vaststellen van de hulpvraag worden er doelen geformuleerd. In een plan van aanpak worden de gemaakte afspraken beschreven. Ook wordt er een tijdsplanning opgesteld.

Hierna volgt de fase van de uitvoering van de plannen. Wanneer de doelen zijn bereikt of wanneer er besloten is tot doorverwijzing, kan het contact afgesloten worden. Eventueel kan de smw’er contact met de hulpverleningsorganisatie onderhouden en de school adviseren over de aanpak van het kind.

In alle gevallen zullen de doelstellingen, de bereikte resultaten en de manier van samenwerking geëvalueerd worden met de betrokkenen. In de praktijk kunnen de verschillende fasen door elkaar heen lopen.

Procedure van aanmelding

Mogelijkheid 1: de school meldt aan. Dit kan alleen met instemming van de ouders.

 1. De school neemt contact op met de administratie van Rehoboth Dienstverlening en geeft de contactgegevens door;
 2. De smw’er inventariseert in een kortdurend telefoongesprek de aard en urgentie van de aanmelding;
 3. Op advies van Het Loket of op verzoek van school arrangeert de smw’er een verkennend gesprek met school en/of ouders.

Mogelijkheid 2: de ouders melden aan. Dit hoeft niet met instemming van de school, wel moeten ouders dit aan school melden. Er is een folder voor ouders beschikbaar.

 1. Aanmelding vindt plaats bij de administratie van Rehoboth Dienstverlening.
 2. De smw’er neemt contact op met de ouders en inventariseert in een kort telefoongesprek de aard en urgentie van de aanmelding;
 3. Er vindt een intakegesprek met de ouders plaats waarin verdere afspraken worden gemaakt.

Het aantal vervolggesprekken is afhankelijk van de hulpvraag.

Traject en kosten

De tijdsduur van de betrokkenheid van het smw is afhankelijk van de aard en complexiteit van de hulpvraag. In principe is het contact met het smw kortdurend en tijdelijk van aard. De kosten komen voor rekening van de school en bedragen € 60,- per uur.  Prijzen zijn inclusief de kosten van alle te verstrekken materialen.

Doelgroep

 • Ouders
 • School

Doelen schoolmaatschappelijk werk

 • Ondersteunen van teamleden binnen de school. Kortdurende hulpverlening aan ouders (en kinderen).
 • Toeleiden naar speciale en geïndiceerde zorg. Verhelderen van primair onderwijssities en verwachtingen van school en ouders. Versterken van de dialoog en/of bemiddelen tussen school en ouders.

Werkvormen

 • Gesprekken
 • Telefonisch advies

Locatie

 • Bij de ouders thuis
 • En/of op bij u op school

Tijdsbesteding

 • Intake 1,5 uur;
 • Vervolggesprekken 1 uur per gesprek.

Informatiefolder voor ouders

Opvraagbaar bij de administratie van Dienstverlening Rehobothschool.

Stap voor stap

 1. Ouders melden aan bij de smw’er. Dit kan telefonisch bij de administratie van de BAD of per mail bij de smw’er zelf.
 2. Of: School doet deze aanmelding na overleg met en instemming van de ouders.
 3. Binnen 2 weken neemt de smw’er contact met de ouders op om de aanmelding door te spreken.
 4. Daarna vinden vervolggesprekken plaats.

Kosten

€ 60,- per uur

Dienstverlener

Mevr. E. (Evelien) Verwijs

245