Consultatieve leerlingbegeleiding

U zoekt het beste voor de leerling. U wilt optimalisatie van onderwijs en ondersteuning aan elk kind op school. Daarom zoekt u deskundig advies. Of het nu gaat om pedagogische vragen, over de interactie tussen leerkracht en leerling, om didactische moeilijkheden, vakinhoudelijke vraagstukken of om klassenmanagement, toetsing en evaluatie, in veel gevallen helpt consultatieve leerlingbegeleiding u verder! U krijgt een dienstverlener die breed kijkt en met u mee denkt.

Rehoboth Dienstverlening   komt naar u toe als u hulpvragen heeft op één of meer van deze gebieden:

 • werkhouding, taakgerichtheid, concentratie
 • sociaal-emotionele ontwikkeling, sociale vaardigheden, faalangst of gedrag
 • cognitieve ontwikkeling: lezen, spelling, taal, rekenen of hoogbegaafdheid
 • motorische ontwikkeling of schrijven
 • de onderwijssituatie of interactie met de leerkracht(en) en klasgenoten
 • de leefomgeving en thuissituatie.

Werkwijze

 1. U neemt rechtstreeks contact op met de dienstverlener van Rehoboth Dienstverlening om uw aanvraag te doen.
 2. De dienstverlener maakt afspraken met de school en vraagt eventueel om nadere informatie.
 3. Er vindt een (telefonisch) intakegesprek plaats en er wordt een offerte uitgebracht.
 4. De school formuleert de hulpvragen van de leerkracht en de leerlingen. Vaak zijn deze gekoppeld aan het onderzoek dat de orthopedagoog of orthodidact heeft gedaan.
 5. De begeleiding vindt plaats op school,  indien nodig gecombineerd met observaties in de groep.
 6. Aan observaties worden gesprekken gekoppeld, waarvoor indien nodig ook de ouders en/of hulpverleners worden uitgenodigd.

Doelen consultatie en advies

 1. Het leveren van een bijdrage aan goed onderwijs voor en goede begeleiding van leerlingen met (ernstige) problemen op het gebied van het leren, werkhouding, gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling. Het gaat er om het kind op een verantwoorde wijze zo goed mogelijk te laten functioneren in het basisonderwijs.
 2. Het overdragen van specialistische orthopedagogische en orthodidactische kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van de leerlingbegeleiding.
 3. Het voorkomen van onnodige en vroegtijdige verwijzing naar het speciaal (basis)onderwijs, maar anderzijds ook tijdige verwijzing in gang zetten. Orthopedagogische en orthodidactische begeleiding en onderzoek is daarmee een instrument om een continuüm van zorg in basis- en speciaal basisonderwijs te realiseren. Het gaat om een doorlopende lijn van zorg in basis- en speciaal (basis)onderwijs.

Wat kan de dienstverlener?

De adviezen van de dienstverleners zijn er op gericht dat het kind op een verantwoorde en aanvaardbare wijze opgevangen en begeleid kan worden in het basisonderwijs. Het is mogelijk deze trajecten te combineren met orthopedagogisch en orthodidactisch onderzoek. Zie de informatie elders op deze website. Hierbij een aantal mogelijkheden voor ondersteuning:

 1. Consultatieve gesprekken, met een analyse van de situatie, een samenvattende formulering van de problematiek en uitmondend in concrete suggesties voor hulp en begeleiding (handelingsplanning).
 2. Observatie van een kind in de groep of in andere (vrije) schoolse situaties, om zicht te krijgen op het functioneren van het kind, de relatie tussen kind en groepsgenoten en kind en leerkracht.
 3. Ondersteuning in brede zin van de leerkracht, de remedial teacher en de intern begeleider bij het opstellen van hulp- of handelingsplannen (aspecten: pedagogisch/relatie leerkracht kind, vakinhoudelijk, didactisch, organisatorisch, klassenmanagement, toetsing/evaluatie).
 4. Desgewenst en op verzoek van de school verslaglegging van het voorgaande: consultatieve gesprekken, observatie, korte onderzoeken in het kader en ten behoeve van het consultatieve gesprek.
 5. Informatie-overdracht betreffende de achtergrond en aanpak van gedrags-, sociaal-emotionele, leer- en werkhoudingsproblemen.
 6. Deelname aan leerlingbesprekingen van de school.
 7. Ondersteuning bij het inbrengen bij Het Loket.

Centraal staat daarbij het ondersteunen van het planmatig werken aan leerlingproblemen op basis van door de school opgestelde hulpplannen. Het gebruik van School Video Interactie Begeleiding (SVIB) kan worden ingezet. Zie de informatie elders op deze website.

De orthopedagoog en de dienstverlener betrekt in overleg met de school de volgende personen:

 1. De ouders.
 2. De leerkracht, de remedial teacher en de intern begeleider.
 3. Het kind.
 4. De bredere (onderwijs-)omgeving van het kind, met name als er al sprake is van hulp aan het kind vanuit andere instanties.

Wat doet de school?

Als het gaat om een consultatief gesprek, levert de school in overleg met de dienstverlener uiterlijk één week voor de datum van het gesprek het volgende aan.

 • Een agenda met tijdplanning waarop vermeld staat welke kinderen besproken worden.
 • De agenda vermeldt zonodig ook of een observatie, een gesprekje met het kind, een kort lees-, reken-, spelling- of leerbaarheidsonderzoekje gewenst is. Voor deze activiteiten wordt voldoende tijd gereserveerd.
 • De school kan daarbij gebruik maken van het “Formulier Handelings Gerichte ProcesDiagnostiek (HGPD)”. De school draagt steeds zorg voor adequate en toereikende informatie over de leerling. De informatie dient een goed totaalbeeld van het kind, zijn problematiek en zijn omgeving (gezin, school, groep) te geven. De in het HGPD-formulier aangegeven bijlagen worden steeds meegestuurd.
 • Desgewenst wordt op verzoek van de orthopedagoog of orthodidact aanvullende informatie nagestuurd.

Hulpplan

Bij het Ontwikkelingsperspectief stelt de leerkracht - zonodig in overleg met de remedial teacher en de intern begeleider - op basis van de verstrekte adviezen, een handelings- of hulpplan op. Daarin worden omschreven:

 • in kernwoorden de beginsituatie en een samenvatting van de problematiek
 • SMART-geformuleerde doelen
 • de activiteiten en middelen die ingezet worden om de doelen te realiseren (wat, hoe, wie), kortom de inhoud van de door de school te geven hulp en begeleiding
 • precieze informatie over de organisatie en de planning van de hulp en begeleiding (wanneer, frequentie van de hulp, enzovoort)
 • datum evaluatie, een overzicht van de te evalueren doelen en zaken en de vooraf af te nemen toetsen (wanneer, wat en hoe).

Doelgroep

Leerlingen primair onderwijs.

Doelen

Optimalisering van het onderwijs aan en de ondersteuning van leerlingen.

Werkvormen

 • Observaties en consultatieve gesprekken.
 • Eventueel gecombineerd met korte onderzoekjes ter ondersteuning en verdieping van het consultatieve gesprek.

Locatie

Bij u op school.

Tijdsbesteding:

In te kopen per dagdeel van 3 tot 4 uur, of per dag (7-8 uur) afhankelijk van uw hulpvraag en in onderling overleg.

Kosten

€ 75,- per uur (offerte vooraf). Prijzen zijn inclusief de kosten van alle te verstrekken materialen.

Dienstverleners

Mevr. drs. I. (Ineke) Vossestein-van Veldhuizen, orthopedagoog

Dhr. drs. B. (Bert) Ordelman, orthodidact 

244