Cluster 4

Specifieke ondersteuning vanuit cluster 4

U heeft op school ongetwijfeld te maken met leerlingen met autisme, adhd, ernstig probleemgedrag of angst- en stemmingsstoornissen. Hun unieke persoonlijkheidsstructuur vraagt om passende ondersteuning, zodat zij kunnen deelnemen aan het regulier onderwijs. Maar ook leerlingen die faalangstig zijn, moeite hebben met taakgerichtheid, concentratie, zelfstandig werken, samenwerking en samenspel of leerlingen waarbij de interactie tussen leerkracht en leerling onderling stroef verloopt, verdienen extra aandacht. Het vraagt om kennis en inzicht in hun gedrag en om specifieke vaardigheden in de interactie met deze doelgroep.

Als AD helpen we u graag om onderwijsdeelname van al deze leerlingen tot een succes te maken. Passend bij de mogelijkheden en beperkingen die zij hebben. Wij helpen u niet alleen om de situatie beheersbaar te maken, maar vooral om de ontwikkeling van het kind positief te stimuleren. De ondersteuningsbehoeften van de school zijn het uitgangspunt van ons werk.

Wat is het doel van de ambulante begeleiding?

Onze begeleiding richt zich op een goede participatie van leerlingen in het regulier onderwijs die ondersteuningsbehoeften hebben op het gebied van gedrag, werkhouding en sociaal-emotionele ontwikkeling. Wij dragen kennis en vaardigheden over aan leerkrachten en ib’ers. Dit zorgt er voor dat zij achter het probleemgedrag de ondersteuningsbehoeften van het kind gaan zien en daarop handelingsgericht gaan anticiperen. In een passend interactiepatroon.

Ontwikkelingsperspectief

Bij elk arrangement denkt de ab’er mee bij het opstellen van het Ontwikkelingsperspectief. In samenspraak met school en ouders stelt de ab’er de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften vast. Samen formuleren zij concrete begeleidingsvragen en brengen zij de belemmerende en stimulerende factoren van de leerling in beeld. De uitslagen van het intelligente-onderzoek en de vastgestelde diagnoses worden hierin meegenomen. Verder zijn ook de observatie-, onderzoeks- en toetsresultaten van belang. Al deze gegevens samen vormen de basis voor het ontwikkelingsperspectief van de leerling.

Tenslotte stelt de ab’er per schooljaar SMART doelstellingen, inhouden en tijdsbesteding vast. Dit alles wordt vastgelegd in het ontwikkelingsperspectief (en elk cursusjaar bijgesteld). Tijdens gesprekken met de dienstverlener kan de school doelen vaststellen voor eventuele interne hulpplannen. De ab’er kan daarbij de leerkracht, ib’er en leerlingbegeleider of trainer coachen.

Procedure van aanmelding

De aanvraag van een arrangement vindt plaats bij Het Loket. Dit gaat via het digitale platform KINDKANS, waarin documenten vanuit Parnassys geplaatst kunnen worden. Informatie over de procedures vindt u terug onder het kopje ‘Het Loket’ van de regio Midden op de website van Berséba.

Traject

Na studie van het dossier maakt de ambulant begeleider een afspraak voor de intake. Hij maakt kennis met leerling, leerkracht, intern begeleider en ouders. Het eerste bezoek begint met een observatie in de klas. Daarna volgt een gesprek met de intern begeleider en de leerkracht. Tijdens dit gesprek wordt een OntwikkelingsPersPectief (OP) opgesteld. De ab’er maakt ook duidelijke afspraken over zijn inzet, de inzet van middelen en de tijdsbesteding. Tijdens elk bezoek worden afspraken gemaakt, die een volgende keer geëvalueerd worden. Over het opstellen van een agenda en de verslaglegging worden heldere afspraken met de school gemaakt. De ambulant begeleider kan gedurende de gehele onderwijsloopbaan bij de leerling betrokken blijven. Daardoor houdt hij een totaalbeeld van de ontwikkeling. Daar zal hij professioneel op anticiperen.     

325