Cluster 2

Specifieke ondersteuning nodig vanuit cluster 2

Cluster 2 is er voor leerlingen die problemen hebben met communiceren, bijvoorbeeld omdat ze:

  • slechthorend zijn,

  • een ernstige spraak- of taalstoornis hebben,

  • een autistisch spectrum stoornis hebben.

Er zijn drie arrangementen:

Licht arrangement

De reguliere school krijgt ondersteuning van een cluster 2 medewerker bij onder andere het opstellen van het ontwikkelingsperspectief voor de cluster 2 specifieke activiteiten, het coachen en adviseren van de leerkracht.

Individuele ondersteuning van de leerling en co-teaching kan deel uitmaken van de begeleiding.

 

Medium arrangement

Bij dit arrangement wordt een intensievere ondersteuning geboden dan bij een licht arrangement. Dit kan betekenen dat, wanneer er meerdere leerlingen met een cluster 2 arrangement aanwezig zijn in de reguliere school, er dan gedurende een aantal dagdelen een cluster 2 medewerker in de school werkzaam is. Een andere mogelijkheid is dat de leerling specifieke cluster 2 ondersteuning krijgt van een cluster 2 medewerker.

Coaching van de leerkracht op de reguliere school en co-teaching door de cluster 2 medewerker maken deel uit van het medium arrangement.

 

Intensief arrangement

Plaatsing op het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs cluster 2 voor een bepaalde periode. De leerling heeft veel extra ondersteuning nodig op meerdere gebieden.

Voor alle arrangementen geldt dat ze niet meer standaard voor drie of vier jaar toegewezen worden, maar ook voor kortere periodes vastgesteld kunnen worden.

 

Procedure van aanmelding

Voor meer informatie over de procedure van aanmelding kunt u advies inwinnen bij de BAD.

U kunt  voor het aanvragen van een cluster 2 arrangement en/of consultatie en advies contact opnemen met het regionaal aanmeldpunt van Auris.

Een trajectbegeleider van dit aanmeldpunt bouwt samen met u het dossier op. Eventuele aanvullende onderzoeken kunnen onder andere bij Auris worden aangevraagd. De trajectbegeleider biedt alle nodige voorlichting en ondersteuning in het traject van de aanmelding.

Vervolgens zal de Commissie van Onderzoek een uitspraak doen of een leerling in aanmerking komt voor een cluster 2 arrangement. De onderwijsbehoefte van de leerling en de ondersteuningsbehoefte van de school is leidend bij het toekennen van een arrangement.

Terugplaatsingsbegeleiding

Leerlingen van wie het intensieve onderwijsarrangement op de speciale school afloopt, en die niet in aanmerking komen voor een nieuw arrangement, houden recht op een korte periode van nazorg op de reguliere school waar zij geplaatst worden. Deze begeleiding bestaat vooral uit informatieoverdracht en coaching van de leerkracht of mentor.

Consultatie en Advies

Naast onderwijs en begeleiding van leerlingen met een onderwijsarrangement, toegekend door de Commissie van Onderzoek, bestaat de mogelijkheid Consultatie en Advies aan te vragen. Hierbij kunt u denken aan:

  • advisering over leerlingen met lichtere spraaktaal- of auditieve problemen of bij twijfel hierover,

  • advisering over het signaleren van leerlingen met spraak- of taalproblemen,

  • deelname van een medewerker cluster 2 aan een zorgteambespreking van het Samenwerkingsverband,

  • scholingsvragen ten behoeve van expertisevergroting van een schoolteam.

Consultatie en Advies kan worden aangevraagd bij het meldpunt van de cluster 2 instelling na overleg met het loket binnen het Samenwerkingsverband.

Meer informatie

Voor meer informatie over de Ambulante Dienstverlening van Auris: www.Auris.nl

323