Ambulante Dienst

Ambulante Dienst

De Ambulante Dienst biedt ondersteuning in het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Wij verlenen de diensten aan leerkrachten, docenten en mentoren, intern begeleiders, zorgcoördinatoren en remedial teachers, leerlingen en ouders. De AD verzorgt arrangementen vanuit het speciaal (basis) onderwijs van Rehoboth Onderwijs & Zorg te Barneveld. Samenwerkingspartner voor cluster 2 is Auris en voor cluster 3 en 4 De Onderwijsspecialisten.

Arrangementen worden bekostigd door het samenwerkingsverband Berséba maar vragen wel om inspanning van de school. Zo kan een intensief arrangement alleen slagen als de school personele ruimte vrijmaakt voor intensieve leerlingbegeleiding. De ab'er treedt daarbij op als co-teacher of coach, zodat daadwerkelijk overdracht van expertise plaatsvindt.

Ambulante begeleiding wordt mogelijk gemaakt door het reformatorisch samenwerkingsverband Berséba.

Licht arrangement

Een licht arrangement wordt niet toegekend door Berseba in onze Ambulante Dienst. We verwijzen hiervoor naar onze Commerciële Dienst.

Medium arrangement

Bij een medium arrangement is sprake van meervoudige ondersteuningsbehoeften, bijvoorbeeld wanneer is er sprake is van onpeilbaar gedrag tijdens zowel het werken als het spelen. Dit arrangement is vergelijkbaar met PAB-trajecten uit het verleden en heeft een begeleidend karakter. Er is sprake van handelingsverlegenheid, mede door onduidelijkheid over het intelligentieprofiel en eventuele diagnose(s). U heeft ondersteuning nodig bij meerdere vragen rondom zelfbeeld, faalangst, sociale vaardigheden, speel- en werkgedrag, relaties tussen leerlingen en interactie met de leerkracht of anderen binnen de school. De ambulant begeleider kan bij een medium arrangement ook een rol vervullen als er sprake is van een verschil in visie tussen school en ouders in het kader van onderzoeken en/of de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. In dit geval kan de frisse blik van een externe de ontwikkeling van het kind weer in beweging brengen. En dat is wat zowel de ouders als de school samen wensen.

Bij een medium arrangement is in de meeste gevallen extra personele ondersteuning vanuit de school noodzakelijk: voor minimaal twee keer per week extra activiteiten op sociaal-emotioneel gebied, zoals pleinbegeleiding en huiswerkbegeleiding. De ambulant begeleider coacht en de school voert uit. Tevens is co-teaching en/of SVIB mogelijk.

Binnen een medium arrangement heeft de ambulant begeleider meer mogelijkheden: observaties, dossierstudie, begeleiding van de leerkracht, gesprekken met school én ouders en coaching van de leerlingbegeleider of trainer. Belangrijk in dit traject is ook dat met school en ouders meegedacht wordt bij de aanvraag van een psychologisch of psychiatrisch onderzoek en/of behandeling. In de periode dat het kind bij de GGZ op de wachtlijst staat kan een medium arrangement overbruggend zijn voor een goede afstemming tussen school en thuis. Kortom, een medium arrangement is gericht op (verheldering van) ondersteuningsbehoeften van het kind (en evt. de diagnose), de leeromgeving (binnen en buiten de klas) en de leefomgeving (gezin en evt. hulpverlening) én onderlinge afstemming waar dit al mogelijk is. De school wordt ook begeleid bij de opstelling, uitvoering en evaluatie van lange termijndoelen in het OPP en de hulpplandoelen. Een medium arrangement duurt maximaal 1 jaar. Bij het intakegesprek worden afspraken gemaakt over de inhoud van het arrangement, de inzet van de ambulant begeleider, het aantal en de frequentie van de bezoeken en de taakverdeling.

Intensief arrangement

Bij een intensief arrangement gaat het om complexe ondersteuningsbehoeften. Er is sprake van ernstige gedragsproblematiek, psychiatrische stoornis(sen) en (in de meeste gevallen) betrokkenheid van de GGZ. Mogelijk is er sprake van een disharmonisch intelligentieprofiel. In elk geval is een IQ-profiel beschikbaar. Dit arrangement is in grote lijnen vergelijkbaar met de rugzakbegeleiding uit het verleden en heeft een begeleidend, coachend en adviserend karakter. U wenst de inbreng van specifieke praktische gedragsexpertise, gericht op de vastgestelde diagnose in relatie tot de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Daarbij wordt gestreefd naar zoveel mogelijk gezamenlijk overleg rondom de leerling. School, ouders en hulpverleners werken intensief samen. De ab’er begeleidt de onderlinge afstemming.

Ouders worden nauw bij het traject betrokken. Door regelmatig overleg kunnen zij hun vragen en ideeën bespreken met de ab’er en de school. Het gaat dan om aanpassingen in het onderwijsprogramma en om de juiste interactie met deze unieke leerlingen.

Leerkrachten worden intensief begeleid. De ab’er kan observaties nabespreken en handelingsgericht adviseren. Co-teaching en SVIB zijn in dit arrangement aanbevolen. In alle gevallen vindt transfer van specifieke expertise plaats. En dat is waarom u voor deze dienstverlening kiest!

Voor zeer specifieke vragen kan de ab’er terugvallen op specialisten zoals schoolmaatschappelijk werkers en orthopedagogen, jeugd- en kinderpsychiaters, spel- en psychomotorische therapeuten. Bij een intensief arrangement faciliteert de school dagelijks extra personele ondersteuning i.v.m. extra begeleiding bij samenspel, samenwerking, psycho-educatie of planning en organisatie van school- of huiswerk. De ambulant begeleider coacht, de school voert uit. De ab’er zal tevens methodieken en materialen adviseren.

Kortom, een intensief arrangement is nadrukkelijk gericht op onderlinge samenhang en afstemming van ondersteuningsbehoeften van: het kind zelf (diagnose en perspectieven), de leeromgeving (binnen en buiten de klas) en de leefomgeving (gezin en hulpverlening). Vanzelfsprekend wordt de school ook begeleid bij de opstelling, uitvoering en evaluatie van de lange termijndoelen in het OPP en de hulpplandoelen. Een intensief arrangement duurt minimaal 1 jaar. Bij het intakegesprek worden afspraken gemaakt over de inhoud van het arrangement, de frequentie en de duur van de consultaties, de inzet van de ambulant begeleider en de taakverdeling.

Aanvraag arrangementen

Nieuwe aanvragen voor een arrangement dient u altijd in bij de zorgmakelaar van Het Loket via start.kindkans.net. Informatie over de aanvraagroute en werkwijze vindt u op de website van Berséba.

482