Visie en missie

Uitgangspunt
Op grond van Schrift en belijdenis belijden wij dat de mens is geschapen om tot Gods eer te leven. Daartoe schiep God de mens naar Zijn beeld: in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. In de zondeval is de mens moed-  en vrijwillig van God afgevallen (Genesis 3). Daardoor is de mens uit zichzelf onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Toch blijft God de eis handhaven dat de mens tot Zijn eer moet leven. God heeft in Christus voor Zijn uitverkorenen een weg willen ontsluiten om door wedergeboorte en bekering met Hem verzoend te worden. Alleen dan kan de mens op aarde in beginsel en in de eeuwigheid volmaakt tot Gods eer leven.

Visie en missie
We beschouwen het als de kernopdracht van de school de haar toevertrouwde kinderen tot Gods eer, te vormen en hulp te verlenen en daarmee de grondslag te leggen voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs. We hopen hiermee te bereiken dat de kinderen hun taak en opdracht in kerk, gezin en maatschappij zoeken te vervullen naar de eis van Gods Woord. Hierbij is een  nauwe samenwerking met de ouders nodig.
Kinderen kunnen alleen ontwikkelen in een vertrouwde en veilige omgeving. We vinden daarom relatie, rust, structuur en voorspelbaarheid heel belangrijk. De sociaal-emotionele ontwikkeling krijgt veel aandacht. Leven gaat voor leren. Samen werken en samen spelen krijgt structureel aandacht op het rooster.
Ieder kind is door God geschapen met zijn eigen gaven en talenten. Maar ook met zijn eigen behoefte aan onderwijs, zorg en begeleiding. We geven waar mogelijk groepsgewijs onderwijs en waar nodig individueel. Kennis en vaardigheden vinden we belangrijk. Daarom benutten we de leertijd effectief en geven groepsdoorbrekend in niveaugroepen instructie en begeleiding. Om de kinderen te motiveren voor hun eigen leerproces maken we resultaten en doelen inzichtelijk en vieren we successen.

https://www.bijbelstudie.info/bible_open_new-300x206.jpg

487