Team

Op onze school vinden we het heel belangrijk dat kinderen ervaren dat we er samen voor hen zijn. Aandacht voor elkaar, afstemming en overleg is daarbij noodzakelijk. We staan voor een gemeenschappelijke opdracht vanuit dezelfde motivatie.
De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor het onderwijsleerproces in de groep. Hij geeft vorm aan het onderwijsprogramma, houdt de leerresultaten bij en rapporteert intern aan de intern begeleider en de locatieleider en extern aan de ouders. Als ‘pedagoog’ heeft de groepsleerkracht een taak in het leiden en begeleiden van de leerlingen. Het is belangrijk dat hij een zodanig pedagogisch klimaat weet te creëren dat de kinderen een stuk veiligheid gaan ervaren, zodat fundamentele voorwaarden om tot leren te komen tot hun recht komen. De groepsleerkracht wordt daarbij gesteund door de onderwijsassistente.
De logopedist behandelt  leerlingen met een taal- spraakachterstand in nauw overleg met de leerkracht en de ouders. Ze denken ook mee over de inhoud en de organisatie van het taalonderwijs.
Daarnaast vervullen de conciërge, interieurverzorgster en administratief medewerker een belangrijke rol in de voorwaardelijke sfeer.
Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het door Raad van Toezicht vastgestelde beleid. Het College van Bestuur wordt hierin bijgestaan door de locatieleiders. Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding op hun locatie op het gebied van organisatie, personeel en financiën. We hebben elkaar allemaal nodig vóór de kinderen.

Zij verbinden!

Team SBO/Cluster 4                                               

 

Team ZML

488