Identiteit

De scholen gaan uit van de Stichting voor Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs op Gereformeerde Grondslag in de regio Veluwe. De Stichting heeft als grondslag de Heilige Schrift als het onfeilbaar Woord van God en de Drie Formulieren van Enigheid.
Het doel van de opvoeding is dat de kinderen hun hoop op God leren stellen, Zijn daden niet vergeten en Zijn geboden bewaren. Het Woord Gods moet ingescherpt worden, opdat ze van hun jonge jaren afweten van de Heilige Schrift, die hen wijs kan maken tot de zaligheid door  het geloof in Jezus Christus. De aan ons toevertrouwde kinderen worden geleid, gevormd en geholpen, opdat zij hun taak en opdracht in kerk, gezin en maatschappij zullen mogen verrichten naar de eis van Gods Woord. Gewezen moet worden op hun verantwoordelijkheid ten opzichte van God, hun Schepper, maar ook tegenover de naaste en de schepping. Dit dient steeds zoveel mogelijk te geschieden overeenkomstig het bevattingsvermogen van onze kinderen. Dit geldt uiteraard niet slechts voor de Bijbellessen; de christelijke levensbeschouwing raakt alle vakken waarin de kinderen onderwezen worden.
Opvoeden is veel meer dan het aanleren en toepassen van regels. Het echte opvoedend handelen komt vanuit het hart, door de liefde gedreven. De norm van ons opvoedend handelen is Gods Woord.

Zie ons >>> identiteitsprofiel

485