5.        Passend Onderwijs en het Protocol ERWD

Naam cursus

Passend Onderwijs en het protocol Ernstige Reken-Wiskunde-problemen en Dyscalculie (ERWD)

Doelgroep

Directeuren, intern begeleiders, rekencoördinatoren, remedial teachers

Soort scholing

Cursus

Tijdsinvestering  cursist

In totaal ongeveer 16 uur: 4 bijeenkomsten van 2,5 uur en 6 uur voor voorbereiding en uitvoering / uitwerking van opdrachten.

Lerarenregister

Deze cursus is gevalideerd door het lerarenregister met

16 Registeruren (RU).

Kosten

De kosten zijn € 400,00 per persoon, als het minimum-aantal deelnemers gehaald wordt. De kosten zijn inclusief reader / cursusmap. In deze prijs is ook begrepen de kosten van zaalhuur en catering voor vier avonden.

Minimum aantal deelnemers

De cursus gaat alleen door als er zich minimaal 12 deelnemers hebben aangemeld. Maximaal aantal deelnemers: 24.

Locatie

Rehobothschool, Schoutenstraat 113, 3771 CH Barneveld

Tel.: 0342 – 200 300

Data en Tijd

Deo volente

Dinsdag 21 november 2017, maandag 22 januari 2018, dinsdag 13 februari 2018, een nog te plannen datum in maart 2018

Tijd: 19.00 – 21.30 uur.

Docent

Deze cursus wordt verzorgd door drs. Alette Lanting

Uiterste datum van aanmelding

Vrijdag 13 oktober 2017. U krijgt maandag 16 oktober 2017 bericht of de cursus wel/niet doorgaat.

 

Inleiding

Passend onderwijs is ingevoerd, de volgende stap is om daar inhoudelijk invulling aan te geven. Een kernpunt van passend onderwijs is dat de leerkracht het aanbod afstemt op de onderwijsbehoefte van de leerling(en). Dit vraagt om een continu proces van observeren, signaleren, analyseren, registreren, interpreteren, plannen en realiseren. Hoe kun je als school (leerkracht) dit bij rekenen-wiskunde realiseren? Wat heb je daarvoor nodig?

Rekenproblemen ontstaan vaak al in de eerste jaren van het basisonderwijs. Het is belangrijk om deze problemen vroeg te signaleren. Hoe eerder het kind passend onderwijs krijgt, hoe beter het is. Dit kan de ernst van de problemen verminderen en ervoor zorgen dat het kind zich competent blijft voelen en beter meekomt in de klas. Een voorwaarde voor deze afstemming is dat je op de hoogte bent van wat goed rekenonderwijs inhoudt.

Het protocol Ernstige Reken en Wiskunde problemen en Dyscalculie (ERWD, 2011) biedt een stappenplan voor goed (passend) rekenwiskundeonderwijs. Er staan richtlijnen in om problemen vroegtijdig te signaleren en te verhelpen. Het protocol ERWD is ontwikkeld in het kader van passend onderwijs. In het masterplan dyscalculie (december 2013) is het protocol ERWD ook leidend.

In vier bijeenkomsten krijgt u naast de inhoud van het protocol ook tips van hoe u leerlingen kunt helpen bij het aanleren van de basale vaardigheden, wat belangrijke cruciale leermomenten zijn en hoe kinderen grip kunnen krijgen op contexten.

Inhoud / Beschrijving

In deze training besteden we aandacht aan de implementatie van het protocol ERWD Van hoe leert een ‘gewone’ leerling rekenen tot en met hoe kun je leerlingen helpen met tijdelijke en met ernstige rekenproblemen/dyscalculie rekenproblemen helpen?

 • Wat verstaan we onder (ernstige) rekenproblemen en dyscalculie?
 • Voorwaarden waaraan een school moet voldoen om goed rekenonderwijs te geven (de 7 punten PO-raad)
 • De rekenwiskunde ontwikkeling van kinderen en belangrijke cruciale leermomenten
 • Didactische modellen: hoofdfasen, handelingsmodel en drieslagmodel
 • Vertaalcirkel
 • Diagnosticerend onderwijzen
 • Begeleiding
 • Ouders en rekenproblemen/dyscalculie en schoolbeleid

Doelen

 • U hebt inzicht in en kennis van het protocol ERWD en kunt er praktisch mee aan de slag in uw school (implementatie-aspecten).
 • U hebt inzicht in en kennis van ernstige reken-wiskunde-problemen en dyscalculie.
 • U weet wat de voorwaarden voor goed rekenonderwijs zijn.
 • U hebt kennis van de reken-wiskunde-ontwikkeling van kinderen en van cruciale leermomenten, de verschillende didactische modellen, de vertaalcirkel en diagnosticerend onderwijs.
 • U bent in staat de vertaling te maken naar de begeleiding van leerlingen op school, de ouders van leerlingen met rekenproblemen/dyscalculie en naar schoolbeleid.

Werkwijze

Vier bijeenkomsten van 2,5 uur. Tijdens deze bijeenkomsten worden verschillende informerende en ook activerende werkvormen toegepast en is nadrukkelijk aandacht voor uitwisseling van ervaring, kennis en kunde.

Literatuur / Werkmateriaal

Het boek: Protocol Ernstige Reken-Wiskunde-Problemen en Dyscalculie + Materialen van het Masterplan Dyscalculie + de cursusmap met de powerpoint-presentaties.

Accreditatie / Certificering

Bij voldoende deelname en uitvoering van de huiswerkopdrachten: een Bewijs van deelname met vermelding van de tijdsinvestering en de hoofdinhoud cursus.

Nota Bene

De cursus gaat alleen door bij een minimum aantal deelnemers van 12 personen.

Maximum aantal deelnemers: 24 personen.

434