3.        Cursus Met Sprongen Vooruit Groep 5 en 6

Naam cursus

Met Sprongen Vooruit Groep 5 en 6

Soort scholing

Cursus

Doelgroep

Leerkrachten groep 5 en 6, rekencoördinatoren, intern begeleiders, remedial teachers, onderwijsassistenten.

Tijdsinvestering  cursist

In totaal 16 uur; 4 bijeenkomsten van 2,5 uur en 6 uur voor voorbereiding en uitvoering / uitwerking van opdrachten.

Lerarenregister

Deze cursus is gevalideerd door het lerarenregister met

 16 Registeruren (RU).

Kosten

De kosten zijn € 400,00 per persoon, als het minimum-aantal deelnemers gehaald wordt. De kosten zijn inclusief de cursusmap met de samenvattingen van de bijeenkomsten. In deze prijs is ook begrepen de kosten van zaalhuur en catering voor vier avonden.

Minimum aantal deelnemers

De cursus gaat alleen door als er zich minimaal 12 deelnemers hebben aangemeld. Maximaal aantal deelnemers: 24.

Locatie

Rehobothschool, Schoutenstraat 113, 3771 CH Barneveld

Tel.: 0342 – 200 300

Data Deo volente

Vier avonden: maandag 13 november 2017, donderdag 7 december 2017, donderdag 11 januari 2018, een nog te plannen datum in februari 2018

Tijd: elke avond 19.00 – 21.30 uur.

Docent

Deze cursus wordt verzorgd door drs. Alette Lanting,

gecertificeerd trainer van ‘Met Sprongen Vooruit’.

Uiterste datum van aanmelding

Vrijdag 13 oktober 2017. U krijgt maandag 16 oktober 2017 bericht of de cursus wel/niet doorgaat.

 

Inleiding

Op heel veel scholen wordt het bekende oefenprogramma ‘Met Sprongen Vooruit’ gebruikt. Via deze cursus leert u onder de deskundige leiding van drs. Alette Lanting hoe u de principes van dit oefenprogramma kunt inzetten en borgen in de groepen 5 en 6. Daarnaast wordt ingegaan op de rekendomeinen: vermenigvuldigen en delen, schattend rekenen, hoofdrekenen en: van kolomsgewijs- naar cijferend rekenen. Ook gaat Alette Lanting in op de rekendidactiek van het handelings- en drieslagmodel uit het ERWD protocol. Het gaat er daarbij om te komen tot een goede afstemming van het rekenonderwijs in de klas op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Deze  kennis kan ook heel effectief ingezet worden bij het maken van groepsplannen. Kortom een boeiende cursus over het rekenonderwijs in groep 5 en 6 waarbij u na afloop het idee het dat u werkelijk veel wijzer geworden bent.

Inhoud / Beschrijving

In deze cursus richten we ons op goed rekenonderwijs in groep 5 en 6. Opbrengstgericht werken is een aanpak om de rekenresultaten op een hoger niveau te brengen.

In 2011 is het protocol Ernstige Rekenproblemen en Dyscalculie (ERWD) verschenen. Hierin wordt gesproken over het belang van goed rekenonderwijs. Veel rekenproblemen ontstaan door afstemmingproblematiek en doordat de basale vaardigheden tot honderd en de tafels van vermenigvuldigen in de hogere groepen niet onderhouden worden.

Veel leerkrachten hebben de cursus Met Sprongen Vooruit voor groep 3 en 4 gevolgd. De leerlingen en de leerkrachten hebben plezier in rekenen gekregen en de rekenresultaten van de leerlingen zijn met deze aanpak verbeterd. In deze cursus gaan we kijken hoe we de kenmerken van met Sprongen Vooruit in groep 5 en 6 kunnen voortzetten. Met Sprongen Vooruit is gericht op hele getallen en bewerkingen.

Wat verstaan we onder afstemmingsproblematiek en wat is goed rekenonderwijs? Goed reken-onderwijs hangt samen met de kennis en vaardigheden van de leerkracht omtrent de doelen, leerlijnen en de rekendidactiek. De leerkracht doet er toe! Hoe ziet de rekendidactiek eruit, hoe kunnen we beter afstemmen op de leerlingen en wat verstaan we onder diagnosticerend onderwijzen? Vragen waar u in deze cursus antwoord op krijgt. Tijdens de bijeenkomsten spelen we een aantal spellen om de rekenvaardigheden in te oefenen en te onderhouden.

Doelen

In deze cursus gaat het doelen om het volgende. De deelnemers hebben:

  • kennis van de kenmerken van met Sprongen Vooruit; wat zijn de basale vaardigheden tot honderd en hoe kunnen we deze basiskennis in de bovenbouw onderhouden;
  • kennis van vermenigvuldigen en delen, schattend rekenen, hoofdrekenen en: van kolomsgewijs- naar cijferend rekenen in de groepen 5 en 6;
  • kennis van de rekendidactiek met het handelings- en drieslagmodel uit het ERWD-protocol om te komen tot een goede afstemming van het rekenonderwijs in de klas op de onderwijsbehoeften van de leerlingen;
  • Eventueel: inzicht in hoe de voorgaande doelen / kennis ingezet kunnen worden bij het maken van groepsplannen.

Werkwijze

In de bijeenkomsten komen verschillende werkvormen aanbod. Er is tussendoor gelegenheid voor interactie en uitwisseling van ervaringen. U ontvangt een hand-out van de powerpoint-presentatie, een cursusmap met de theorie en een inlogcode voor de website voor het downloaden van een aantal spellen en getalkaarten. Na elke bijeenkomst wordt van u verwacht, dat u de ervaringen, opgedaan tijdens de bijeenkomsten uitprobeert in de praktijk.

Literatuur / Werkmateriaal

De cursusmap,  hand-outs van de powerpoints en via de website: downloads van een aantal spellen en getalkaarten. Zonodig wordt er literatuur tijdens de cursus opgegeven.

Accreditatie / Certificering

Bij voldoende deelname en als de huiswerkopdrachten zijn uitgevoerd: een Bewijs van deelname met vermelding van de tijdsinvestering / studielast voor de cursist en de hoofdinhoud cursus.

Nota Bene

De cursus gaat alleen door bij een minimum aantal deelnemers van 12 personen.

Maximum aantal deelnemers: 24 personen.

430