Onderwijsvisie

Missie 

Onze missie sluit aan bij de gelijkenis van de talenten (Matth. 25 : 11 – 30).

Als talent de inzet is, werkt het beter.

Onze missie heeft een bijbels uitgangspunt. Zij verplicht ons om de talenten van de leerlingen optimaal te benutten. Daarbij vraagt zij niet het onmogelijke, maar houdt rekening met de beperkingen van de leerlingen.

Visie

Onderwijs is actief, intentioneel en doelgericht het leerproces van de leerling begeleiden.

Daarom wil de school:

Gods Woord als leidraad voor ons onderwijs gebruiken

De leerkrachten geven Bijbels waarden en normen mee als bagage aan de leerlingen. Het bijbelse kader van Matth. 22 : 37 – 39 geldt zowel voor leerkrachten als leerlingen: ‘Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.’ De gehanteerde gedragscode is gebaseerd op de Tien Geboden. De leerkrachten hebben daarin een voorbeeldfunctie naar de leerlingen.

Een veilige omgeving creëren waar de leerling uitgedaagd wordt om te leren.

Rust, ruimte, regelmaat, reflectie zijn de voorwaarden voor een klimaat waar geborgenheid en veiligheid centraal staan. Binnen dit klimaat worden de leerlingen aangemoedigd om initiatieven te nemen, zelf te handelen en zelf beslissingen te nemen. Het betekent dat de school de plaats is waar ze kunnen leren en zich verder ontwikkelen.

Zorg dragen voor een doorgaande lijn in het leerstofaanbod.

De CED-leerlijnen zijn gebaseerd op de kerndoelen en geven richting aan het leerstofaanbod op onze school.

Het ontwikkelingsperspectief van de leerling als uitgangspunt zien voor het onderwijs.

In het ontwikkelingsperspectief stellen we doelen voor de korte en voor de lange termijn. We hebben daarbij hoge, realistische verwachtingen van de leerlingen. Elke leerling is geschapen met zijn/haar eigen mogelijkheden en beperkingen. Het ontwikkelingsperspectief is hierop gebaseerd.

Het gedrag wat de leerling laat zien uitleggen als een hulpvraag

We willen (meer) leerlingen met moeilijk verstaanbaar gedrag een plaats bieden binnen de school. We gaan een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie aan met de leerling. We focussen niet op probleemgedrag. We zorgen voor een betekenisvolle daginvulling.

De positie van leerlingen op de arbeidsmarkt optimaliseren

Kennis en vaardigheden aanleren als voorbereiding op de periode van stage en de arbeidsmarkt. Leerlingen stromen uit overeenkomstig hun uitstroomprofiel. De school streeft naar het vermeerderen van het aantal arbeidsplaatsen binnen het uitstroomprofiel arbeidsgericht.

Ouders als partners zien van de school

Het ontwikkelingsperspectief wordt samen met de ouders vastgesteld. Bij leerlingen met moeilijk verstaanbaar gedrag is samenwerking met ouders een vereiste. We vinden het belangrijk dat de begeleiding in de diverse leefmilieus van de leerling overeenkomt.

Het welzijn en de weerbaarheid van de leerlingen op school, in kerk, gezin en samenleving vergroten.

De redzaamheid van de leerlingen vergroten en versterken, zowel sociaal als maatschappelijk. We bereiden de leerlingen voor op een deelname in de maatschappij.

317